Вимоги до оформлення публікації:

Структура статті повинна відповідати вимогам постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 року №7-05/1 та включати наступні елементи:

 • Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями.
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.
 • Формулювання мети статті (постановка завдання).
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 • Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 • Список використаних джерел, складений відповідно до вимог ВАК (Бюлетень ВАК №3, 2008 р.).

Необхідно в тексті статті виділити назви кожного із зазначених елементів.

Порядок розміщення матеріалу:

 • УДК;
 • Прізвище, ім’я автора;
 • Вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи автора;
 • Назва статті;
 • Анотація (повинна бути структурованою, містити мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки). Представляється трьома мовами: українською, російською (500–600 друкованих знаків з пробілами) та англійською (900–1000 друкованих знаків з пробілами).
 • Ключові слова українською, російською та англійською мовами (8–10 понять).
 • Посилання на використані джерела, які оформлюються у квадратних дужках, де через кому вказується номер джерела та сторінка цитування у даному виданні (зразок [4, с. 56]). Література має оформлятися за алфавітом.

При оформленні матеріалів просимо враховувати такі вимоги:

Загальний обсяг від 12 сторінок друкованого тексту формату А-4.

Стандарти: шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ 1,25 см, всі поля 2,5 см, редактор Word, тип файлу RTF.

У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки типу «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’).

Малюнки, виконані векторною графікою, мають бути вміщені одним об’єктом або згруповані і обов’язково підписані. Скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менше 300 dpi та прив’язувати їх до тексту й групувати у відповідному масштабі.

Список використаних джерел оформлювати згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги і правила складання» (див. Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С.26–30).

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідають автори. Автори, які не мають наукового ступеня, додають до статті рецензію наукового керівника або іншого фахівця з науковим ступенем (засвідчену печаткою за місцем роботи рецензента).

Редакційна колегія зберігає за собою право на редагування і скорочення статей, а при потребі – повернення на доопрацювання.

До статті (окремим файлом) додається довідка про автора, у якій зазначається: прізвище, ім’я та по батькові автора (ів), науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва місця роботи, та підрозділу (кафедра, лабораторія тощо), домашня адреса (обов’язково вказати область та поштовий індекс), контактні телефони, e-mail.